• Du er her:
 • Hjem
 • Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Fremtiden er Global, vær en del af Global Excahnge.

I - EJENDOMSRET OG DATAANSVAR

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter ”GDPR”) meddeler vi hermed, at indsendte personoplysninger vil blive indlæst i en database ejet og drevet af Global Exchange Denmark ApS (herefter ”Global Exchange”), CVR-nr.: 37306924, c/o Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, Lufthavnsboulevarden 6, 2700 Kastrup; tlf.: +45 75 354 440; e-mail: lopd@eurodivisas.com

II - KONTAKT

Eventuelle spørgsmål vedrørende Global Exchanges behandling af personoplysninger skal rettes til vores databeskyttelsesrådgiver pr. e-mail dpd@eurodivisas.com eller lopd@eurodivisas.com.

III - PERSONOPLYSNINGER

Global Exchange indsamler følgende oplysninger:

 1. LEVERING AF TJENESTER: Oplysninger afgivet i forbindelse med Global Exchanges levering af tjenester. Tjenesterne identificeres, når oplysningerne indsamles og registreres.

Indsamlede oplysninger: Navn, efternavn, CPR-nr., kontaktadresse, adresse, e-mail, telefonnummer og andre oplysninger, der er nødvendige for den tjeneste, der anmodes om, og som registreres alene med henblik på levering af Global Exchanges tjenester.

Formål: Registrering af registrerede med henblik på levering af tjenester og etablering og opretholdelse af forretningsforhold.

Behandlingsgrundlag: Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt om levering af Global Exchanges tjenester, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, og vores legitime interesse i at udvikle forretningsmæssige relationer, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Behandling af CPR-numre sker i overensstemmelse med gældende lovkrav eller dit samtykke i henhold til databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og § 11, stk. 2, nr. 2.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne opbevares kun, så længe behandlingen er nødvendig for at overholde relevant lovgivning eller fastlægge eventuelle retskrav.

 1. SALGSKONTAKT: Besvarelse af henvendelser og forespørgsler, uanset kommunikationsmiddel, Global Exchanges tjenester samt opretholdelse af forretningsforhold:

Indsamlede oplysninger: Navn, telefonnummer, e-mail og øvrige oplysninger i henvendelser og forespørgsler.

Formål: Besvarelse af anmodninger om oplysninger fra den registrerede, uanset kommunikationsmiddel, vedrørende Global Exchanges produkter og tjenester samt etablering og opretholdelse af forretningsforhold.

Behandlingsgrundlag: Behandling af oplysninger afgivet af dig i forbindelse med henvendelsen er baseret på dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a og vores legitime interesse i at udvikle og opretholde forretningsmæssige relationer, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode: Oplysninger opbevares kun, så længe behandling er nødvendig for at overholde relevant lovgivning eller fastlægge eventuelle retskrav.

 1. CV ELLER ANSÆTTELSE: fremsendelse til Global Exchange af CV’er via hjemmesiden eller andre kommunikationsveje.

Indsamlede oplysninger: fagområde, navn, efternavn, telefonnummer, e-mail, CV, følgebrev og andre personoplysninger i forbindelse med CV’et eller en faglig profil.

Formål: at behandle den registreredes ansøgning i forbindelse med udvælgelsesproceduren eller øvrige fremtidige ledige stillinger i forhold til kandidatens faglige profil.

Opbevaringsperiode: Hvis du får afslag, sletter vi oplysningerne senest seks måneder efter, at afslag er meddelt, medmindre oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav. Hvis vi ønsker at opbevare dine oplysninger længere end seks måneder efter, at afslag er meddelt, vil vi anmode om dit samtykke hertil. Hvis du bliver ansat, opbevarer vi dine oplysninger i din medarbejdermappe under hele ansættelsen og som udgangspunkt fem år efter ansættelsesophør, medmindre oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav, eller vi har oplyst en anden opbevaringsperiode.

Behandlingsgrundlag: Da du selv har indsendt oplysningerne i forbindelse med din ansøgning, behandler vi dem i overensstemmelse med GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, og vores legitime interesse i at finde den rette kandidat i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Opbevaring i mere end seks måneder efter meddelelse af afslag sker på baggrund af dit samtykke i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, eller vores berettigede interesse i at fastlægge et retskrav i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du opnår ansættelse, oplyser vi dig særskilt om vores behandlingsgrundlag.

Modtagere: Modtagne oplysninger og oplysninger fra udvælgelsesprocedurer kan videregives til tredjemand identificeret af den registrerede med henblik på indhentelse af anbefalinger i forbindelse med kandidatudvælgelsen.

 1. MARKEDSFØRINGSMATERIALE eller NYHEDSBREVE: Fremsendelse af information, nyheder, meddelelser, påmindelser og markedsføringsmateriale om Global Exchanges aktiviteter, som kan interesse den registrerede.

Indsamlede oplysninger: e-mail, navn, efternavn og dit samtykke til at modtage ovenstående materiale.

Formål: Registrering med henblik på fremsendelse af informationer, nyheder og markedsføringsmateriale samt etablering og opretholdelse af forretningsforhold.

Behandlingsgrundlag: Global Exchanges indhentelse af den registreredes samtykke til markedsføringsmateriale i overensstemmelse med GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, og vores legitime interesse i at udvikle forretningsmæssige relationer i henhold til GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne opbevares kun, så længe indsamling er nødvendig for at overholde relevant lovgivning eller fastlægge/imødegå eventuelle retskrav.

 1. KLIENTER/LEVERANDØRER: Personoplysninger afgivet af klienter/leverandører med henblik på levering af tjenester og håndtering af det juridiske eller kontraktmæssige forhold.

Indsamlede oplysninger: Navn, efternavn, CPR-nummer, kontaktadresse, e-mail, telefonnummer.

Formål: håndtering af det kontraktmæssige forhold.

Behandlingsgrundlag: Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt om levering af Global Exchanges tjenester, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, og vores legitime interesse i at opretholde og udvikle forretningsmæssige relationer, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Behandling af CPR-numre sker i overensstemmelse med gældende lovkrav eller dit samtykke i henhold til databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og § 11, stk. 2, nr. 2.  

Opbevaringsperiode: Oplysningerne opbevares kun, så længe indsamling er nødvendig for at overholde relevant lovgivning eller fastlægge/imødegå eventuelle retskrav.

 1. ADGANGSKONTROL OG SIKKERHED: Oplysninger indsamlet fra videoovervågningskameraer:

Indsamlede oplysninger: Billeder.

Formål: At kontrollere adgangen til og håndtering af den interne sikkerhed i Global Exchanges lokaler.

Behandlingsgrundlag: Vores legitime interesse i på ejers vegne at garantere lokalernes sikkerhed begrunder, at det er nødvendigt at tage billeder ved indgang til lokalerne i overensstemmelse med GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f og tv-overvågningsloven.

Opbevaringsperioder: Oplysningerne opbevares i maksimalt 30 dage, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem længere for at kunne afsløre eventuelle overtrædelser eller ulovligheder, dvs. en konkret uoverensstemmelse eller behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse af kriminalitet.

IV - OVERDRAGELSE ELLER VIDEREGIVELSE AF DATA

Dine personoplysninger må ikke videregives til tredjemand uden et lovligt grundlag, som legitimerer overførslen (ifølge aftale eller en retskendelse eller et myndighedspåbud etc.).

Dine personoplysninger kan blive overført internationalt til serviceudbydere, primært iCloud-serviceudbydere (dvs. AWS). Disse udbyderes servere er placeret i EU.

Hvis serverne er placeret i lande uden for EU, sikrer Global Exchange, at personoplysninger behandles med samme beskyttelsesniveau som i Danmark, og det sikres, at standardbestemmelser vedtaget af Kommissionen eller Datatilsynet accepteres hos modtageren.

Der overføres personoplysninger til tredjemand i forbindelse med levering af tjenester, f.eks. databehandlere, som Global Exchange har underskrevet databehandleraftaler med, og hvor Global Exchange har bekræftet, at de pågældende opfylder tilstrækkelige garantier til at implementere behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så det sikres, at behandlingen sker i overensstemmelse med kravene i GDPR, som sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.

V - UDØVELSE AF RETTIGHEDER

Den registrerede har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet af sine personoplysninger. Tilsvarende har han/hun ret til at trække sit samtykke til Global Exchanges behandling tilbage. Han/hun har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Se www.datatilsynet.dk for kontaktoplysninger.

Den registrerede kan til enhver tid udøve sine rettigheder ved at sende en meddelelse vedhæftet et dokument, der dokumenterer hans/hendes identitet og udtrykkeligt angiver hvilken ret, han/hun ønsker at udøve, til Global Exchange på adressen ovenfor eller ved at sende en e-mail til følgende adresse lopd@eurodivisas.com.

Global Exchange har pligt til at overholde reglerne om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Overholdelse af denne politik kan medføre visse begrænsninger i forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder.

VI - TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDS-FORANSTALTNINGER.

I overensstemmelse med gældende regler har Global Exchange indført nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opretholde det krævede sikkerhedsniveau for de behandlede personoplysninger. Global Exchange har tillige sikret sig de nødvendige mekanismer til at forhindre uautoriseret adgang i videst muligt omfang.

For eksempel:

 • Vi tilstræber at beskytte dine personoplysninger under transmission ved brug af Secure Sockets Layer (SSL)-software, som krypterer de oplysninger, du indtaster.
 • Vi har etableret fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedssystemer i forbindelse med indsamling, opbevaring og videregivelse af kunders personoplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer indebærer, at vi indimellem er nødt til at bede dig om at identificere dig, inden vi videregiver fortrolige oplysninger til dig.

VII - INDSAMLEDE OPLYSNINGER

De oplysninger, der indsamles via forskellige kanaler, er strengt nødvendige for at imødekomme din anmodning om tjenester. En afvisning af at afgive oplysninger, der anses for obligatoriske, vil medføre, at den tjeneste, der er anmodet om, ikke kan leveres. Oplysninger kan også afgives frivilligt med henblik på at sikre, at tjenester kan leveres på optimal vis. Den registrerede forpligter sig til i de tilfælde, hvor der afgives oplysninger fra tredjeparter, at informere disse om indholdet af denne privatlivspolitik.

På Global Exchange er vi specialiseret i valutavekslingstjenester:

 •   310 kontorer i mere end 23 lande
 •   Mere end 2.500 ansatte
 •   Over 7 millioner kunder hvert år
 •   Mere end 15000 transaktioner om dagen
 •   Åben 24/7/365